REGULAMIN SERWISU

www.wspornik.org

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady, zakres i warunki korzystania z serwisu „wspornik”, zwanego także „Serwisem”, dostępnego pod adresem internetowym www.wspornik.org stanowiącego portal informacyjno- pomocowy punktu Wspornik – Punkt Wsparcia Opiekunów, usług drogą elektroniczną oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  2. Administratorem Serwisu jest

   Fundacja Pełna Życia z siedzibą w Krakowie, przy ul. Dunajewskiego 5/29, 31-133 Kraków, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście,Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000043097, NIP: 6771699283, REGON: 003871586;

   zwana dalej „Administratorem”. 
    
  3. Administrator zobowiązany jest do zapewnienia obsługi technicznej Serwisu, tj. do udostępnienia i nadzorowania udostępnionych w Serwisie Usług i narzędzi.
  4. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania lub zaniechania Użytkowników, w szczególności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z zawartej umowy o świadczenie usług oraz za skutki naruszenia postanowień Regulaminu jak również za pozbawienie Użytkowników jakichkolwiek praw przez podmioty trzecie, a także za działania i zaniechania osób trzecich, co do których udzielane są informacje, pomoc lub wsparcie poprzez Serwis.
  5. Serwis jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem strony internetowej www.wspornik.org dostępnej przez 24 godziny na dobę. Administrator podejmuje starania, aby zapewnić Użytkownikowi nieprzerwany dostęp do Serwisu, 365 dni w roku, jednakże Administrator zastrzega sobie możliwość stosowania przerw technicznych w działaniu Serwisu.
  6. Czat jest Usługą dostępną dla Użytkowników przez 24 godziny na dobę, jednakże jego techniczna obsługa przez doradców projektu, tj. udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie/ podanie informacji jest zapewniana wyłącznie w godzinach pracy punktu Wspornik – Punkt Wsparcia Opiekunów, wskazanych w Serwisie na podstronie „Kontakt”
  7. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne i nieodpłatne dla każdego Użytkownika. Korzystanie z Serwisu oznacza wyrażenie zgody na warunki określone w Regulaminie. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług oferowanych poprzez Serwis ze szczególnym uwzględnieniem rozpoczęcia przesyłania danych.
    
 2. Definicje
  1. Terminy pisane w Regulaminie wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w pozostałych postanowieniach Regulaminu mają następujące znaczenie:
   • Wspornik – Punkt Wsparcia Opiekunów – to nowy projekt mający na celu wdrożenie kompleksowych i skutecznych form wsparcia dla opiekunów osób niesamodzielnych i samych tych osób mieszkających na terenie Krakowa – projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich.
   • Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która rozpoczęła korzystanie z Czatu i tym samym zawarła z Administratorem umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Użytkownikiem jest także każda osoba nie korzystająca z usług Czatu.
   • Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną nieodpłatnie przez Administratora za pośrednictwem Serwisu, umożliwiające Użytkownikowi zawarcie umowy o świadczenie usług elektronicznych.
   • Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawierana pomiędzy Administratorem, a Użytkownikiem.
   • Serwis – portal informacyjno-pomocowy punktu Wspornik – Punkt Wsparcia Opiekunów za pośrednictwem,  którego  można  uzyskać  informacje,  wsparcie  i pomoc z zakresu działalności punktu Wspornik – Punkt Wsparcia Opiekunów, w szczególności za pośrednictwem Czatu online z doradcami projektu. Niniejszy regulamin określa w szczególności zasady i warunki techniczne świadczenia.
   • Czat – usługa elektroniczna w Serwisie, dostępna dla wszystkich Użytkowników, za pośrednictwem której Użytkownicy mają możliwość nawiązania kontaktu z doradcami projektu w prywatny i poufny sposób, z wyłączeniem innych Użytkowników;
    Doradca projektu osoba zatrudniona przez Wspornik – Punkt Wsparcia Opiekunów, której obowiązkiem jest kontakt z Użytkownikami i wykonywanie w imieniu punktu Wspornik – Punkt Wsparcia Opiekunów      za pośrednictwem Serwisu, w szczególności Czatu, posiadająca doświadczenie zawodowe w zakresie pomocy i wsparcia społecznego osób potrzebujących.
     
 3. Warunki korzystania z Usług świadczonych przez Serwis
  1. W celu korzystania z  Serwisu  wymagane  jest  dysponowanie  urządzeniem  końcowym z dostępem do Internetu, z zainstalowaną przeglądarką internetową, której konfiguracja umożliwia uzyskanie dostępu do Serwisu, a także przyjmowanie i wykorzystywanie plików cookies.
  2. Wymagania techniczne niezbędne do skorzystania z Serwisu, które powinien spełniać Użytkownik to:
   1. urządzenie końcowe podłączone do sieci Internet, spełniające następujące minimalne wymagania techniczne:
   2. przeglądarka internetowa w wersji nie starszej niż 3 lata od jej rynkowej premiery, z włączoną obsługą rozszerzeń, umożliwiająca wyświetlanie treści w formacie HTML, CSS i PHP;
   3. minimalna rozdzielczość ekranu 640×480 pikseli.
  3. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Usług, jest zawarcie z Administratorem w dowolny sposób, także dorozumiany, Umowy. Umowa jest zawarta z chwilą:
   1. rozpoczęcia przesyłania danych za pomocą Czatu.
  4. Użytkownik jest zobowiązany do dostarczania zgodnych z prawdą i niewprowadzających w błąd informacji w trakcie korzystania z Serwisu, w szczególności Czatu. Bezwzględnie zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści bezprawnych.
  5. Użytkownik może dokonać natychmiastowego rozwiązania Umowy poprzez  opuszczenie i zaprzestanie korzystania z Serwisu. Po opuszczeniu Serwisu Użytkownik powinien usunąć przechowywane na swoim urządzeniu końcowym pliki cookies, utworzone przez Serwis, wyczyścić cache przeglądarki oraz historię przeglądania.
  6. Rozwiązanie Umowy nie jest jednoznaczne z zakończeniem przetwarzania danych osobowych Użytkownika w prawnie uzasadnionych celach, jeżeli Użytkownik nie cofnął wyrażonej zgody na takie wykorzystywanie danych osobowych.
    
 4. Czat
  1. Czat jest dostępny dla wszystkich Użytkowników Serwisu. Językiem obowiązującym na czacie jest język polski.
  2. Za   pośrednictwem   Czatu   Użytkownicy   mają   możliwość    nawiązania    kontaktu z Doradcami projektu.
  3. Czat, jak również Doradcy projektu zapewniają pełną poufność przekazywanych informacji, o ile przepisy prawa nie nakładają na nie w konkretnym przypadku obowiązku denuncjacji (powiadomienia odpowiednich służb o czynie zabronionym). Niezależnie od powyższego Doradcy projektu zapewniają osobom informującym bezwzględną poufność i ochronę danych osobowych na równi z tajemnicą dziennikarską zapewnianą informatorom.
  4. W celu rozpoczęcia korzystania z Czatu,  Użytkownik winien wprowadzić wiadomość w oknie Czatu dostępnym w Serwisie.
  5. Doradcy projektu mają wgląd w treść wprowadzaną przez Użytkownika w oknie Czatu.
  6. Użytkownik ma możliwość zapisania treści rozmowy z Czatu. Z chwilą zamknięcia okna Czatu treść rozmowy jest usuwana po stronie Użytkownika,  jednakże  jest utrwalana    i przetwarzana po stronie Administratora.
  7. Czat  jest   zewnętrzną   usługą   Ascend by Wix   dostarczaną   przez   zewnętrzny   podmiot  a Użytkownicy są obowiązani do przestrzegania także odrębnego regulaminu tej usługi, dostępnego pod adresem: https://pl.wix.com/ascend/home?utm_campaign=vir_wixad_chat
    
 5. Reklamacje
  1. Użytkownik ma prawo skorzystać z procedury reklamacyjnej, w ramach której może zgłosić swoje zastrzeżenia co do usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora, w szczególności funkcjonowania Serwisu.
  2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej pod adresem fundacja@pelna-zycia.pl lub w formie pisemnej pod adresem: [Wspornik – Punkt Wsparcia Opiekunów, ul. Skawińska 11/12, Kraków 31-066, z dopiskiem „Reklamacja usług punktu Wspornik – Punkt Wsparcia Opiekunów”].
  3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko, adres e-mail oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
  4. Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.
  5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie w sposób i na adres wskazany w reklamacji.
  6. Jeżeli reklamacja obejmuje roszczenia, za które Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności, Administrator przekaże niezwłocznie reklamację odpowiedniemu podmiotowi.
    
 6. Ochrona danych osobowych Użytkowników i cookies
  1. Dane osobowe zebrane przez Administratora od Użytkowników są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) w zakresie niezbędnym do wykonania zawartej Umowy oraz w innych prawnie usprawiedliwionych celach.
  2. Administratorem danych osobowych jest Administrator [Fundacja Pełna Życia]. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych podmiotom trzecim oraz ujawniać im dane osobowe Użytkowników w zakresie, jaki jest niezbędny do prawidłowego wykonania Usług i Umowy końcowej.
  3. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i usunięcia oraz prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazania danych innemu administratorowi danych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz stanowi warunek korzystania z Serwisu.
  4. Serwis może korzystać z plików typu cookie w celu przetwarzania i przechowywania informacji dotyczących korzystania przez Użytkowników oraz prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy, w tym również narzędzi remarketingu, np. Google AdSense. Pliki typu cookie są identyfikatorami, które witryna sieci Web może przesłać do przeglądarki w celu zapisania ich na komputerze Użytkownika, umożliwiając identyfikację użytkownika i ułatwiając mu korzystanie z witryny w czasie następnych odwiedzin. Dzięki stosowaniu plików typu cookie Administratorzy mogą śledzić adresy internetowe domen odwiedzających użytkowników. Dane te są analizowane dla celów wewnętrznych. Możliwe jest takie ustawienie przeglądarki, aby Użytkownik był informowany w momencie przesyłania pliku typu cookie. Dzięki temu Użytkownik ma możliwość podjęcia decyzji, czy chce zaakceptować taki plik, czy nie.
  5. W Serwisie wykorzystywany jest system statystyk Google Analytics, który może być wykorzystywany do tworzenia profilów Użytkowników pod pseudonimem. W tym celu system Google Analytics wykorzystuje pliki cookies. Szczegółowe cele, do których Google Analytics wykorzystuje pliki cookies wymienione są w dokumencie dostępnym pod adresem: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.
    
 7. Odpowiedzialność
  1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w związku z niewłaściwym korzystaniem z Serwisu przez Użytkowników.
  2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu błędnego użycia, niemożności użycia lub błędnego działania Serwisu z powodu siły wyższej, winy Użytkowników lub innych powodów niezawinionych przez Administratora.
  3. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika danych nieprawdziwych.
    
 8. Postanowienia końcowe
  1. Administrator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują pod warunkiem opublikowania ich na stronie internetowej Serwisu z czternastodniowym okresem przejściowym. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony drogą poczty elektronicznej.
  2. W powyższym zakresie uznaje się, że Użytkownik wyraził zgodę na zmianę, jeśli nie wyraził sprzeciwu w terminie określonym w 9.1 na zmienione postanowienia. Wyrażenie sprzeciwu jest możliwe poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres właściwy dla reklamacji. Sprzeciw jest równoznaczny z wyrażeniem woli usunięcia Konta.
   Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.01.2021