Deklaracja dostępności

Fundacja Pełna Życia zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie
do strony internetowej www.wspornik.org.

Data publikacji strony internetowej: 2020-07-24.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-12-05.

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • podwyższony kontrast,
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
  • możliwość wyświetlenia strony w skali szarości.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne

  • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
  • strona nie posiada audiodeskrypcji,
  • niektóre dokumenty nie są dostępne cyfrowo.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-01-25.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot Fundację Pełną Życia na podstawie wytycznych zawartych w Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z biurem Fundacji Pełnej Życia:  e-mail: fundacja@pełna-życia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 726 30 10 40. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

 

Aleksandra Włodarczyk

Koordynator dostępności

Fundacja Pełna Życia